Data Query
      กลับหน้าแรก
Rec No. ปี ผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดเหตุการณ์ อ้างอิง ว/ด/ป
27 2522 ยาเสพติด พ.ร.บ. Pre-marketing พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 22/04/2522
28 2522 ยาเสพติด พ.ร.บ. Pre-marketing พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 22/04/2522
39 2522 ยาเสพติด กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน การแก้ไขรายการทะเบียน การขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และการขอใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/11/2522
40 2522 ยาเสพติด กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) การขอรับใบอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/11/2522
41 2522 ยาเสพติด กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2522) การขอรับใบอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/11/2522
42 2522 ยาเสพติด กฎกระทรวงฯ Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) การขออนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือในประเภท 5 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 19/11/2522
63 2525 ยาเสพติด กฎกระทรวง Pre-marketing กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2525) เรื่อง จัดตั้งสถานพยาบาลตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ 2522 รวมกฎหมายอาหารและยา จัดทำโดย กลุ่มกฎหมายอาหารและยา อย. 15/06/2525[First] 1 2 3 4  [Last]  หน้าที่ : 1
คำร้องขอแก้ไข
ผู้ขอแก้ไข :
โทรศัพท์ :
Rec No :
เรื่องที่ต้องการแก้ไข :
542642 : ใส่ตัวเลขเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล

 
>> ดูคำร้องขอแก้ไข <<
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.