แสดงผล คำร้องขอแก้ไข
No ผู้แสดงความเห็น เบอร์ติดต่อ ข้อเสนอแนะ อ้างอิง Record (db)
22 นางอรอนงค์ เฮงเจริญ 025907058 เพิ่มข้อมูลก่อน REC 804 วันที่ 27 มกราคม 2547 ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักรปฏิบัติเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการควบคุมการกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์ ให้เข้าสู่สถานที่ผลิตยาเท่านั้น 804
21 พิมพ์พรรณ 7286 ควรเป็นเรื่องอาหาร ไม่ใช่โครงสร้าง 828
20 พิมพ์พรรณ 7286 ไม่ใช่เรื่องของโครงสร้าง ควรไปอยู่ที่เครื่องมือแพทย์ 249
19 พิมพ์พรรณ 7286 colum การคุ้มครองผ้บริโภค สำหรับข้อมูลในด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ไม่ควรใช้ Pre-marketing ในกรณีที่เป็นการปรับกอง หรือผูบริหารก็ตาม ตัวอย่าง ใน record ที่ 18 136 147 18
18 ภวัญญา มีมั่งคั่ง 025907270 รายละเอียดเหตุการณ์ ชื่อกอง ช. ผิด ขอให้แก้จากเดิม "ผู้อำนวยการกองวิทยาการ" เป็น ผู้อำนวยการกองวิชาการ 217
17 เรวัต 021340816 รายละเอียดเหตุการณ์ แก้ไขนามสกุล จาก สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ เป็น สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 217
16 เรวัต 021340816 รายละเอียดเหตุการณ์ แ้ก้ไขนามสกุล จาก สมพร อินทรศรี เป็น สมพร จันทรศรี 178
15 อัจฉรา จารุศรีพันธุ์ 025907298 ประกาศ กฎหมายวัตถุอันตรายทั้งหมด เปิดดูได้ website fda เข้าไปที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย เรื่อง กฎหมาย 946
14 อัจฉรา จารุศรีพันธุ์ 025907298 แก้ผลิตภัณพฑ เป็น "ยาเสพติด" 733
13 อัจฉรา จารุศรีพันธุ์ 025907298 ผลิตภัณฑ์เป็น "ยาเสพติด" 732
12 อัจฉรา จารุศรีพันธุ์ 025907298 ผลิตภัณฑ์ แก้ไขจาก วัตถุอันตรา เป็น "ยาเสพติด" 731
11 อัจฉรา จารุศรีพันธุ์ 025907298 ผลิตภัณฑ์ แก้เป็น"สารระเหย" 152


[First] 1  [Last]  หน้าที่ : 1
 
Develop By : ศูนย์วิทยบริการ อย.