อ่านวารสาร

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ American Journal of Emergency Medicine
กรมวิทยาศาสตร์บริการ Animal Pharm World Animal Health & Nutrition News
การบรรจุภัณฑ์ British Medical Journal [Full text]
การค้าโลก Cosmetics and Toiletries
วารสารข่าวสารด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ CMRO (Current Medical Research & Opinion)
ข้าราชการ DC Magazine
ฅ คน magazine Drug Safety
ฉลาดซื้อ ERA News
ชีวจิต FDA consumer
ไทยเภสัชสาร Food and Drug Law Journal
น่านฟ้า Food Focus Thailand
พลาสติก Food Technology
เภสัชกรรมโรงพยาบาล Global Cosmetic Industry
โภชนาการ Good Clinical Practice Journal
เมดิคอลไทม์ Health & Cuisine
วิจัยระบบสาธารณสุข HealthToday
สถาบันอาหาร IAEA Bulletin
สาระสุขภาพเรื่องเด่นประจำสัปดาห์ JAMA
สุขาภิบาลอาหาร Journal of Clinical Research
หมอชาวบ้าน Journal of Drug Assessment
หมออนามัย Journal of Food Science
องค์การเภสัชกรรม Journal of Medical Economics
อาหาร Journal of Outcomes Research
อาหารและยา Journal of Pharmaceutical Sciences
Hitap Neurology
ยาวิพากษ์ Pharmaceutical Technology
  Pharmacy Times
  Productivity World
  Reactions Weekly
  Secret
Scrip World Pharmaceutical
  The Lancet
  The Medical Letter
  The Pink Sheet
  Who Drug Information
  Who Pharmaceuticals Newsletter
  World Food Law Monthly
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

อย. โฮมเพจ ศูนย์วิทยบริการ-โฮมเพจ