ความพึงพอใจของนักวิชาการในการใช้บริการสารสนเทศของห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

บทคัดย่อภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญตาราง

บทที่

  1. บทนำ
  2. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

   วัตถุประสงค์ในการวิจัย

   ขอบเขตการวิจัย

   คำนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  3. เอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  4. ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

   แนวคิดเกี่ยวกับการความพึงพอใจในการให้บริการ

   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  5. วิธีการดำเนินการวิจัย
  6. ประชากรในการวิจัย

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   การเก็บรวบรวมข้อมูล

   การวิเคราะห์ข้อมูล

   สถิติที่ใช้ในการวิจัย

  7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
  8. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการใช้และการให้บริการห้องสมุด อย. พ.ศ. 2542

ภาคผนวก ข. แบบสอบถาม

บรรณานุกรม