บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักวิชาการต่อระบบการให้บริการสารสนเทศของห้องสมุด อย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้บริการห้องสมุด ความพึงพอใจ ปัญหา และเปรียบเทียบความพึงพอใจตามสถานภาพของผู้ตอบ

ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กับนักวิชาการในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานจริงโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจำนวน 263 คนได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 129 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 49 และได้นำมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ โดยมีลำดับขั้นดังนี้

ตอนที่ 1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักวิชาการผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับ สังกัดและลักษณะงานใช้การวิเคราะห์หาความถี่และค่าร้อยละ

ตอนที่ 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด อย. ได้แก่ การเคยใช้และไม่เคยใช้ แหล่งข้อมูลอื่นที่เคยใช้ ความถี่ในการใช้ ช่วงเวลาในการใช้ จุดประสงค์ในการใช้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ความต้องการบริการ วิธีการค้นหาข้อมูล และความสำเร็จในการค้นหาข้อมูล ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละ

ตอนที่ 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักวิชาการต่อการใช้ห้องสมุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อสถานที่ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร ระเบียบข้อบังคับ ระบบการจัดเก็บและช่วยการค้นคว้า และด้านการให้บริการ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 4. การวิเคราะห์ปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักวิชาการ ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้

ตอนที่ 1. การวิเคราะห์คุณลักษณะของนักวิชาการใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1.

ตารางที่ 1. แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง สังกัด และลักษณะงาน

คุณลักษณะ

จำนวน

ร้อยละ

 1. เพศ
 2. ชาย

  หญิง

  รวม

.

38

91

129

.

29.5

70.5

100

 • อายุ
 • ต่ำกว่า 30 ปี

  30-39 ปี

  40-49 ปี

  50 ปี ขึ้นไป

  รวม

  .

  23

  49

  50

  7

  129

  .

  17.8

  38.0

  38.8

  5.4

  100

 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาเอก

  รวม

  .

  84

  43

  2

  129

  .

  65.1

  33.3

  1.6

  100

 • ตำแหน่ง
 • เภสัชกร

  นักวิชาการอาหารและยา

  นักวิชาการเผยแพร่

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  อื่นๆ

  รวม

  .

  85

  24

  6

  7

  7

  129

  .

  65.9

  18.6

  4.7

  5.4

  5.4

  100

 • ระดับตำแหน่งของท่าน
 • ระดับ 3

  ระดับ 4-6

  ระดับ 7-8

  ระดับ 9

  รวม

  .

  4

  55

  67

  3

  129

  .

  3.1

  42.6

  51.9

  2.3

  100

 • สังกัด
 • กองควบคุมยา

  กองควบคุมอาหาร

  กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

  กองควบคุมวัตถุมีพิษ

  กองควบคุมวัตถุเสพติด

  กองควบคุมเครื่องสำอาง

  กองสารวัตร

  กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา

  กองวิชาการ

  อื่นๆ

  รวม

  .

  19

  9

  10

  15

  12

  18

  11

  13

  14

  8

  129

  .

  14.7

  7.0

  7.8

  11.6

  9.3

  14.0

  8.5

  10.1

  10.9

  6.2

  100

 • ลักษณะงาน
 • ไม่ตอบ

  pre-marketing

  post-marketing

  ประจำด่านอาหารและยา

  ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่

  วางแผนงาน/ประเมินผล

  วิจัยและพัฒนาระบบ

  ผู้บริหาร

  เฝ้าระวัง

  มาตรฐาน

  สารสนเทศ

  รวม

  .

  3

  26

  33

  6

  11

  21

  13

  3

  7

  1

  5

  129

  .

  2.3

  20.2

  25.6

  4.7

  8.5

  16.3

  10.1

  2.3

  5.4

  0.8

  3.9

  100

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 30-49 ปี ร้อยละ 76.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยร้อยละ 65.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ตอบส่วนใหญ่มีตำแหน่งเภสัชกรร้อยละ 65.9 มีตำแหน่งระดับ 7-8 และระดับ 4-6 ใกล้เคียงกันคือร้อยละ 51.9 และ 42.6 ตามลำดับ โดยสังกัดในส่วนงานกองต่างๆ กระจายกันออกไปและมีลักษณะงานเกี่ยวข้องด้าน Pre-marketing และ Post-marketing มากที่สุดประมาณร้อยละ 45.8

  ตอนที่ 2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด อย.ของนักวิชาการ

  ตารางที่ 2. การเคยใช้และไม่เคยใช้ห้องสมุด อย.

  สภาพการใช้บริการ

  จำนวน

  ร้อยละ

  เคย

  ไม่เคย

  รวม

  122

  7

  129

  94.6

  5.4

  100

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 94.6 เคยใช้บริการห้องสมุด อย. มีเพียงร้อยละ 5.4 เท่านั้นที่ไม่เคยใช้บริการ

  ตารางที่ 3. การวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่เคยใช้ห้องสมุด อย.

  เหตุผลที่ไม่เคยใช้

  จำนวน

  ไม่ทราบว่าห้องสมุด อย.มีบริการอะไรบ้าง

  ไม่ทราบระเบียบการใช้ห้องสมุด อย.

  ไม่คุ้นเคยกับการใช้ห้องสมุดมาก่อน

  ไม่มีเวลาใช้ห้องสมุด

  ห้องสมุดตั้งอยู่ในที่ที่ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาใช้

  ชอบใช้หนังสือส่วนตัวมากกว่า

  ใช้ห้องสมุดแห่งอื่น

  อื่นๆ

  2

  2

  1

  5

  2

  2

  1

  1

  *ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้ห้องสมุด อย. เป็นเพราะไม่มีเวลา นอกจากนั้นไม่ทราบว่าห้องสมุดมีบริการอะไรบ้าง, ไม่ทราบระเบียบการใช้, ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาใช้ รวมทั้งชอบใช้หนังสือส่วนตัวมากกว่า

  ตารางที่ 4. แสดงค่าร้อยละของแหล่งข้อมูลอื่นที่เคยใช้

  แหล่งข้อมูล

  จำนวน

  ร้อยละ

  เอกสาร/ข้อมูลส่วนตัว

  69

  56

  ห้องสมุดภายในกอง

  73

  59

  ห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุข

  15

  12

  ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

  มหิดล

  จุฬา

  เกษตร

  .

  24

  15

  7

  .

  20

  12

  06

  ห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง

  20

  16

  Internet

  41

  34

  รวม

  122

  100

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นพบว่าส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดภายในกองร้อยละ 59 ใช้เอกสาร/ข้อมูลส่วนตัวร้อยละ 56 นอกจากนั้นใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น จาก Internet ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุข และห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

  ตารางที่ 5. แสดงค่าร้อยละของพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด อย.ของนักวิชาการ

  พฤติกรรมการใช้บริการ

  จำนวน

  ร้อยละ

  ความบ่อยในการใช้

  ทุกวัน

  เกือบทุกวัน

  สัปดาห์ละครั้ง

  เมื่อต้องการเรื่องใดจึงไปค้นคว้า

  รวม

  .

  1

  16

  13

  92

  122

  .

  0.8

  13.1

  10.7

  75.4

  100

  ช่วงเวลาในการใช้ห้องสมุด อย.

  ช่วงเวลาเช้า (9.00-12.00 น.)

  ช่วงกลางวัน (12.00 13.00 น)

  ช่วงบ่าย (13.00 16.00 น.)

  เมื่อมีเวลาว่าง (ช่วงใดก็ได้)

  รวม

  .

  3

  20

  13

  86

  122

  .

  2.5

  16.4

  10.7

  70.5

  100

  วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุด อย.

  อ่านหนังสือทั่วไป

  อ่านหนังสือพิมพ์

  อ่านวารสาร

  ใช้หนังสืออ้างอิง

  ยืม-คืนหนังสือ

  ค้นคว้าเพื่อการปฏิบัติงาน

  ค้นคว้าเพื่อทำผลงานวิชาการ

  เป็นที่ทำงาน

  เป็นที่นัดหมาย พบปะพูดคุย

  เป็นที่พักผ่อน

  รวม

  .

  220

  133

  246

  209

  193

  204

  164

  15

  11

  22

  122

  .

  68

  48

  86

  84

  79

  94

  56

  3

  3

  6

  100

  ความสำคัญของห้องสมุด อย. ต่อการปฏิบัติงานของนักวิชาการ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  รวม

  .

  9

  47

  54

  12

  0

  122

  .

  7.4

  38.5

  44.3

  9.8

  0

  100

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เมื่อต้องการเรื่องใดจึงไปค้นคว้าถึงร้อยละ 75.4 และใช้ช่วงเวลาว่างถึงร้อยละ 70.5 ในขณะที่ต้องการค้นคว้าเพื่อปฏิบัติงานมากที่สุดถึงร้อยละ 94 ในขณะที่ใช้บริการวารสารต่างๆ ร้อยละ 86 ใช้หนังสืออ้างอิงร้อยละ 84 ยืมคืนหนังสือร้อยละ 79 อ่านหนังสือทั่วไปร้อยละ 68 และส่วนใหญ่ร้อยละ 44.3 ให้ความสำคัญของห้องสมุด อย. ต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.5 เห็นว่ามาก และร้อยละ 7.4 เห็นว่ามากที่สุด

  ตารางที่ 6. ความต้องการบริการและวิธีการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด อย. ของนักวิชาการ

  พฤติกรรมการใช้บริการ

  จำนวนผู้ตอบ

  คะแนนเฉลี่ย

  ลำดับ

  ความต้องการบริการจากห้องสมุด อย.

  บริการยืม-คืนจากห้องสมุด อย.

  บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุด

  บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า

  การอบรมผู้ใช้ฐานข้อมูล

  ข่าวสารห้องสมุด อย.

  บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง

  บริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet

  บริการฐานข้อมูลจาก CD-ROM

  บริการอ่าน/ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด

  บริการหนังสือสำรอง/อ้างอิง

  บริการถ่ายเอกสาร

  อื่น ๆ

  .

  71

  52

  64

  29

  21

  54

  43

  60

  67

  61

  15

  3

  .

  2.27

  2.90

  2.62

  2.66

  3.19

  3.44

  2.60

  2.70

  2.70

  2.90

  3.8

  2.67

  .

  12

  4

  10

  9

  3

  2

  11

  6

  6

  4

  1

  8

  วิธีการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด อย.

  ค้นจากตู้บัตรรายการ

  สืบค้นข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์

  ให้เจ้าหน้าที่ค้นให้

  เดินดูตามชั้นหนังสือ

  ดูจากข่าวสารห้องสมุด อย.

  ดูจากนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่

  อื่นๆ

  .

  70

  42

  62

  111

  15

  30

  5

  .

  1.91

  2.00

  2.26

  1.53

  2.20

  1.67

  1.8

  .

  4

  3

  1

  7

  2

  6

  5

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ความต้องการบริการจากห้องสมุด อย. ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าความต้องการโดยทั่วไปในทุกๆ ด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ บริการถ่ายเอกสาร บริการรวบรวมบรรณาณุกรมเฉพาะเรื่อง ข่าวสารห้องสมุด อย. บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดและบริการหนังสือสำรอง/อ้างอิง บริการฐานข้อมูลจาก CD-ROM บริการอ่าน/ศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด การอบรมผู้ใช้ฐานข้อมูล บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า บริการสืบค้นข้อมูลจาก Internet และบริการยืม-คืนจากห้องสมุด อย. ส่วนวิธีค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด อย. พบว่ามีความต้องการให้เจ้าหน้าที่ค้นให้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ดูจากข่าวสารห้องสมุด อย. สืบค้นโดยคอมพิวเตอร์ ค้นจากตู้บัตรรายการ ดูจากนิทรรศการแนะนำหนังสือใหม่และเดินดูตามชั้นหนังสือ

   

  จำนวนผู้ตอบ

  ร้อยละ

  ความสำเร็จในการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด อย.

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  รวม

  .

  2

  28

  80

  12

  0

  122

  .

  1.6

  23.0

  65.6

  9.8

  0

  100

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความสำเร็จในการใช้ห้องสมุด อย. ในระดับปานกลางร้อยละ 65.6 ได้รับความสำเร็จมากร้อยละ 23.6 และได้รับความสำเร็จน้อยเพียงร้อยละ 9.8

  ตอนที่ 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด อย.ของนักวิชาการ

  ตารางที่ 7. แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักวิชาการต่อห้องสมุด อย.ในด้านสถานที่ ครุภัณฑ์ ทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร ระเบียบข้อบังคับ ระบบจัดเก็บและช่วยการค้นคว้า และการบริการ

  ข้อความคิดเห็น

  ความพึงพอใจ

  เกณฑ์

  X

  S.D.

  ด้านสถานที่ของห้องสมุด อย.

  สถานที่กว้างขวางเพียงพอกับจำนวนผู้ใช้

  แสงสว่างของห้องเหมาะสม

  บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสม

  บรรยากาศภายในดีเหมาะสม

  สถานที่มีความสะอาดดี

  การแบ่งสัดส่วนเนื้อที่เหมาะสม

  จำนวนที่นั่งอ่านหนังสือ/ค้นคว้าเพียงพอ

  รวม

  .

  3.38

  3.87

  3.48

  3.79

  4.12

  3.55

  3.06

  3.61

  .

  0.94

  0.59

  0.81

  0.70

  0.42

  0.73

  0.98

  0.35

  .

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  ปานกลาง

  มาก

  ด้านครุภัณฑ์ของห้องสมุด อย.

  โต๊ะเก้าอี้มีจำนวนเพียงพอ

  การจัดชั้นหนังสือให้ความสะดวกกับผู้ใช้

  การจัดชั้นวารสารสะดวกแก่ผู้ใช้

  ตู้บัตรรายการมีความเหมาะสม

  ตู้นิทรรศการมีความเหมาะสม

  ป้ายประกาศข่าวสารมีความเหมาะสม

  เคาน์เตอร์ให้บริการมีความเหมาะสม

  ที่นั่งค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์เหมาะสม

  รวม

  .

  3.12

  3.60

  3.75

  3.53

  3.45

  3.47

  3.93

  3.53

  3.55

  .

  1.01

  0.69

  0.61

  0.67

  0.70

  0.71

  0.59

  0.70

  0.24

  .

  ปานกลาง

  มาก

  มาก

  มาก

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  มาก

  มาก

  มาก

  ด้านทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด อย.

  มีข้อมูลที่ต้องการเพียงพอ

  ข้อมูลที่มีอยู่ทันสมัย

  หนังสือ/เอกสารอ้างอิงมีเพียงพอ

  รายงานวิจัยมีเพียงพอ

  มีวารสาร/จดหมายข่าวที่ต้องการ

  หนังสือพิมพ์มีเพียงพอ

  สะดวกในการค้นข้อมูลจาก CD-ROM

  สะดวกในการค้นข้อมูลจาก Internet

  รวม

  .

  2.78

  2.69

  2.87

  2.78

  2.97

  3.67

  3.44

  3.36

  3.07

  .

  0.74

  0.71

  0.79

  0.70

  0.74

  0.77

  0.66

  0.59

  0.37

  .

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  มาก

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ด้านบุคลากรห้องสมุด อย.

  จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ

  บุคลากรมีความรู้เพียงพอที่จะช่วยค้นคว้า

  บุคลากรเต็มใจให้บริการ

  บุคลากรให้บริการอย่างเสมอภาค

  บุคลากรให้เกียรติผู้มาใช้บริการ

  บุคคลกรมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  รวม

  .

  3.82

  3.62

  3.94

  3.84

  3.96

  3.92

  3.85

  .

  0.56

  0.58

  0.66

  0.56

  0.59

  0.64

  0.13

  .

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  ด้านระเบียบข้อบังคับของห้องสมุด อย.

  เวลาเปิดปิดให้บริการเหมาะสม (วันเวลาราชการ)

  จำนวนหนังสือที่ให้ยืมเพียงพอ (ครั้งละไม่เกิน 5 เล่ม)

  ระยะเวลาให้ยืมหนังสือทั่วไปเหมาะสม (ยืมได้ 14 วัน )

  ระยะเวลาให้ยืมวารสาร/นิตยสารเก่าเหมาะสม(ยืมได้ 7 วัน)

  อัตราค่าปรับเหมาะสม (2 บาท/เล่ม/วัน)

  หนังสืออ้างอิงยืมได้เฉพาะถ่ายเอกสาร

  รวม

  .

  3.84

  3.92

  4.01

  3.96

  3.73

  3.70

  3.86

  .

  0.68

  0.64

  0.46

  0.52

  0.82

  0.86

  0.13

  .

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  มาก

  ด้านระบบจัดเก็บและเครื่องมือช่วยการค้นคว้า

  ระบบหมวดหมู่สะดวกค้นหาง่าย

  บัตรรายการง่ายต่อการค้นคว้า

  ทะเบียนหนังสือเหมาะสม

  คู่มือแนะนำการใช้เพียงพอ

  เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสืบค้นเพียงพอ

  รวม

  .

  3.52

  3.44

  3.44

  3.37

  3.39

  3.43

  .

  0.58

  0.64

  0.61

  0.67

  0.72

  0.06

  .

  มาก

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ด้านการบริการของห้องสมุด อย.

  การยืม-คืนเอกสารสะดวก รวดเร็ว

  การตอบคำถามช่วยการค้นคว้าเป็นกันเอง

  การแนะนำการใช้ห้องสมุดเข้าใจง่าย

  การให้ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวต่างๆทันสมัย

  การรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่องรวดเร็ว

  การสืบค้นข้อมูลจาก Internet สะดวกรวดเร็ว

  การใช้ฐานข้อมูล CD-ROM สะดวกรวดเร็ว

  การอ่านหนังสือ/ค้นคว้าในห้องสมุดสะดวก

  รวม

  .

  4.04

  3.82

  3.68

  3.41

  3.36

  3.38

  3.42

  3.72

  3.60

  .

  0.40

  0.55

  0.62

  0.65

  0.57

  0.59

  0.61

  0.64

  0.25

  .

  มาก

  มาก

  มาก

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  ปานกลาง

  มาก

  มาก

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากต่อบุคลากรของห้องสมุด อย., ระเบียบข้อบังคับ และการบริการ มีความพึงพอใจระดับปานกลางต่อทรัพยากร, ระบบสารสนเทศ และระบบการจัดเก็บและเครื่องมือช่วยค้นคว้า

  ตารางที่ 8. ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของห้องสมุด อย. ในภาพรวม

  ระดับความพึงพอใจ

  จำนวน

  ร้อยละ

  มากที่สุด

  มาก

  ปานกลาง

  น้อย

  น้อยที่สุด

  รวม

  ค่าเฉลี่ย

  5

  48

  66

  3

  0

  122

  4.1

  39.3

  54.1

  2.5

  0

  100

  69.02

  จากผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 54.1 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 39.3 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 4.1 มีความพึงพอใจมากที่สุด และมีเพียงร้อยละ 2.5 มีความพึงพอใจน้อย โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจร้อยละ 69.02

  ตอนที่ 4. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการของห้องสมุด อย.

  ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ

  ตารางที่ 9. ความคิดเห็นและข้อเสนอในการใช้บริการห้องสมุด อย.

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

  จำนวนผู้ตอบ

  ร้อยละ

  ด้านสถานที่และครุภัณฑ์

  1. สถานที่
  2. - พื้นที่คับแคบควรเพิ่มเติม

   - ควรลดพื้นที่เจ้าหน้าที่/เพิ่มพื้นที่ผู้ใช้บริการ

   - ไฟฟ้าสว่างไม่เพียงพอ

  3. โต๊ะเก้าอี้
  4. - ไม่เพียงพอ/ควรเพิ่มเติม

   - จัดโต๊ะอ่านหนังสือแบบคนเดียว

   - จัดที่อ่านหนังสือไว้หลังสุด

   - ไม่ควรใช้เก้าอี้ไม้เพราะชำรุดง่าย

   - เพิ่มโซฟาอ่านหนังสือ/วารสาร

  5. คอมพิวเตอร์
  6. - ไม่เพียงพอ ควรเพิ่มเพื่อการสืบค้น

  7. ตู้เอกสาร

  - ตู้ชั้นไม่เพียงพอ ควรจัดหาเพิ่มเติมให้เป็นระเบียบ

  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ

  1. หนังสือ
  2. - ควรเพิ่มตำราวิชาการ, งานวิจัย, เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ อย.,

   อาหาร, ยา, การแพทย์และสาธารณสุข, กฎหมาย,

   เทคโนโลยีสารสนเทศ,การบริหาร

  3. หนังสือพิมพ์
  4. - ควรเพิ่มกรุงเทพธุรกิจ

  5. วารสาร
  6. - ควรเพิ่ม FD News ต่างประเทศ, E-Journal,วารสารการแพทย์, Time, Newsweek

   - ควรให้มีหลากหลาย (ที่เกี่ยวข้อง)

   - ควรเย็บรวมเล่มวารสาร

  7. CD-ROM
  8. - เพิ่มเติมข้อมูลทันสมัย CD-NET ให้ครอบคลุมกว้างขวางคือสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง, การฝึกภาษาอังกฤษ

   - การ online กับห้องสมุดอื่น

  9. เอกสาร อย.
  10. - ควรจัดรวบรวมเอกสาร อวช. ให้ครบถ้วน รวมทั้งการจัดมุมเอกสาร อย.,จุลสาร, โปสเตอร์ต่างๆ

  11. การบริการ
  12. - ควรจัดให้มีบริการถ่ายเอกสาร

   - ควรเปิดบริการช่วงเย็น/วันหยุด

   - ควรปรับปรุงการจัดเก็บบนชั้นให้ค้นหาง่าย

   - ควรบริการสืบค้นจากห้องสมุดอื่น

   - ควรจัดให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำยืม-คืน

  13. ด้านบุคลากร
  14. - ควรปรับปรุงด้านมนุษยสัมพันธ์

   - ควรอำนวยความสะดวกในการสืบค้น

   - ให้บริการในมาตรฐานเดียวกัน

  15. ข้อคิดเห็นอื่นๆ

  - สำรวจความต้องการ/จัดหาให้สอดคล้อง

  - มีข่าวสารแนะนำหนังสือใหม่

  - ควรมีป้ายประกาศเอกสารใหม่/ควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น ในลิฟต์ กองต่างๆ

  - จัดทำ CD-ROM การใช้ห้องสมุด/การสืบค้น

  - ไม่ควรมีการพูดคุยในห้องสมุด

  - ซ่อมแซมหนังสือชำรุด

  .

  .

  15

  2

  4

  .

  25

  18

  2

  1

  1

  .

  8

  .

  2

  .

  .

  .

  27

  .

  .

  .

  2

  .

  8

  .

  2

  2

  .

  4

  .

  1

  .

  3

  .

  .

  9

  4

  3

  2

  1

  .

  5

  4

  3

  .

  5

  2

  12

  .

  1

  2

  1

  .

  .

  11.6

  1.6

  3.1

  .

  19.4

  14.0

  1.6

  0.8

  0.8

  .

  6.2

  .

  1.6

  .

  .

  .

  20.9

  .

  .

  .

  1.6

  .

  6.2

  .

  1.6

  1.6

  .

  3.1

  .

  0.8

  .

  2.3

  .

  .

  7.0

  3.1

  2.3

  1.6

  0.8

  .

  3.9

  3.1

  2.3

  .

  3.9

  1.6

  9.3

  .

  0.8

  1.6

  0.8

  จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า พื้นที่ห้องสมุด อย. ในปัจจุบันคับแคบ โต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะควรจัดโต๊ะอ่านหนังสือแบบคนเดียว คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นมีไมีเพียงพอ และมีความเห็นว่าควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในทางวิชาการรวมทั้งวารสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ควรมีการจัดบริการถ่ายเอกสารและรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เอกสารหรือข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด อย. ให้มากขึ้น